Close

Ons Geskiedenis

136 jaar van sorg 1883 – 2019

Waar alles begin het

In 1883, gedurende die pokke en griep epidemie, het twee Sondagskool onderwysers, Elizabeth de Wet en Lizzie With (later: van Bosch) betrokke geraak met kinders wat verwaarloos was. Hulle begin toe ‘n huis vir kwesbare kinders.

Ses kinders was in ’n gebou op die hoek van Keerom- en Langstraat in Kaapstad gehuisves. Hierdie inrigting is formeel op 30 Oktober 1883 ingewy maar kon weens die beperkte ruimte nooit meer as 30 kinders huisves nie. As gevolg van die pokke-epidemie in die Kaap en die behoefte aan huisvesting vir weeskinders, asook die negatiewe gevolge van die bedrywige voorstede, moes ’n groter plek gevind word. In 1887 is daar besluit om ’n erf in Bredastraat, Kaapstad te koop.

In September 1918 was die bestuur weer eens genoodsaak om uit te brei, veral wat betref die seunsafdeling, en ’n kommissie is aangewys om die haalbaarheid van ’n stuk grond vir hierdie doel in Durbanville – naby die dorp – te ondersoek. In Desember is “Sweet Home” plus twee aangrensende kleiner erwe (die huidige perseel van die Kinderhuis) teen £4 100 gekoop. Die amptelike opening het op 2 Julie 1919 plaasgevind.