Close

Ons Programme

Durbanville Kinderhuis verskaf kritieke dienste ingevolge die bepalings van die Kinderwet. Dit is ‘n kinder-en-jeugsentrum en bied ’n terapeutiese program wat ontwerp is vir die residensiële versorging van kinders buite die gesinsomgewing.

Dit sluit in programme vir:
  • Die ontvangs, versorging en ontwikkeling van kinders buite hul gesinsomgewing;
  • Vroeëkindontwikkeling; en
  • Die ontvangs en tydelike veilige versorging van kinders met die oog op
  1. Die waarneming en assessering van hierdie kinders;
  2. Die verskaffing van berading en ander behandeling aan hulle; en
  3. Hulp om hulle weer by hul gesinne en gemeenskap te integreer.
Daarbenewens bied die Durbanville Kinderhuis:
  • Terapeutiese en ontwikkelingsprogramme; en
  • ‘n Program om kinders te help met die oorgang wanneer hulle die Kinderhuis na die ouderdom van 18 jaar verlaat.

Hoop, respek en begrip is die drie hoekstene van hierdie program.

Lewensvaardigheidsprogram

Kinders wat die slagoffers van trauma is, kan dikwels nie ‘n gevoel van beheer of die self ontwikkel of ervaar nie. 

Deur ons vaardigheidsprogram moedig ons hulle aan om hul sterkpunte te ontwikkel op nie-akademiese terreine wat wissel van liggaamlike opvoeding tot teater, kuns en musiek. Dit bevorder die ontwikkeling van selfvertroue wat op sy beurt kinders in staat stel om ‘n gevoel van beheer te verkry. 

Vaardighede sluit ook dinge in soos konflikoplossing en die ontwikkeling van empatie. Dit stel kinders in staat om ‘n ander persoon se perspektief in te sien en so raak hulle meer in staat om ander mense se gedrag te antisipeer en gepas te reageer. Kinders verkry dus ‘n gevoel van beheer oor hul lewens, kan hulle emosies beter verstaan en bewoord, en verkry ‘n groter kapasiteit vir selfbeheer, waardeur hulle dan verantwoordelikheid vir hul eie lewens aanvaar.

Gesondheidsprogram

‘n Geregistreerde verpleegkundige by die Durbanville Kinderhuis gee advies oor alle maaltydplanne en spesiale diëte by die Kinderhuis. Kinders kry drie gebalanseerde maaltye per dag asook ‘n kospakkie vir skool. Spesiale diëte word ook opgestel vir kinders wat byvoorbeeld aan tuberkulose, wanvoeding of fetale alkoholsindroom ly. (Die Kinderhuis het tans 25 kinders wat aan fetale alkoholsindroom ly)

Die Kinderhuis verskaf ook kospakkies gedurende vakansietye aangesien sommige kinders die vakansie by hul gesinne deurbring waar daar uiterste armoede heers.

Kinders by die Kinderhuis moet na regeringsklinieke gaan wanneer hulle siek is. Ongelukkig kan hierdie klinieke nie die Kinderhuis van voldoende medisyne voorsien nie en dus moet die Kinderhuis ‘n voorraad pynstillers, hoesstroop, griepmedisyne en soortgelyke items aanhou.

Kinders raak op ‘n daaglikse grondslag siek en in sulke gevalle vergesel die Kinderhuis se verpleegkundige hulle na of ‘n daghospitaal vir minder ernstige klagtes of die plaaslike hospitaal vir ernstiger klagtes. Die verpleegkundige vergesel ook kinders met chroniese siektes na hul gereelde kliniekafsprake en bestuur hul medikasie.

Durbanville Kinderhuis sorg ook vir ontwurming, toetse vir middelmisbruik, gespesialiseerde tandheelkunde, ortodontiese behandeling en psigiatriese, psigo- en arbeidsterapie.

Stuur ‘n e-pos na bestuur@durbanvillekinderhuis.org.za vir nog inligting oor enige van hierdie programme.

Terapeutiese program

Die fokus van die terapeutiese program is om kinders te help met die verwerking van die trauma verbonde daaraan om uit hul gesinne verwyder te word asook om hulle te help om ‘n optimale gevoel van emosionele, liggaamlike en maatskaplike welsyn te ervaar. 

Kinders reageer verskillend op trauma en hul reaksies wissel volgens ouderdom, volwassenheid en blootstelling aan die trauma. Dit is dus noodsaaklik dat die gepaste terapeutiese metode vir die kinders gebruik word sodat die genesingsproses kan begin. 

Aktiwiteite in die program sluit in psigoterapie, masseringsterapie, speelterapie, musiekterapie, terapie met behulp van diere, lewensvaardighede en die speelgoedbiblioteek. Hierdie aktiwiteite en vorme van terapie moedig die kind aan om deur die trauma waaraan hy/sy blootgestel is, te werk en verskeie hanteringsmeganismes aan te leer.

Gespesialiseerde eenhede

  1. Die ART (“Assessments Reunification Therapeutic”) – om te verseker dat ‘n omvattende assesserings-, herenigings- en terapeutiese diens beskikbaar is.
Skoolprogram

Kinders by die Durbanville Kinderhuis kom uit uiters moeilike omstandighede en sommige kon nie behoorlike onderrig kry nie. Onderbrekings in of selfs geen skoolbywoning nie en ‘n gebrek aan stimulering het ‘n leemte in hierdie kinders se skoolvordering gelaat, wat leergestremdhede en ‘n gebrek aan motivering tot gevolg het.

Sommige kinders ervaar gevolglik skoolprobleme en moet skole, opvoedkundige sentrums en programme bywoon wat hierdie gebreke kan hanteer.

Skoolsielkundiges en ander professionele persone word betrek om hierdie kinders se spesiale onderwysbehoeftes deur vraelyste, vergaderings en konsultasies te bepaal. Die kinders woon 34 verskillende skole by wat in hul spesifieke behoeftes voorsien – dit sluit in hoofstroomskole, preprimêre skole, skole vir kinders met spesiale behoeftes en plaasskole asook skole vir spesiale vaardighede. Onderwysers stel individuele ontwikkelingsplanne op en evalueer dit, en hou gereeld vergaderings om doeltreffende kommunikasie tussen die personeel by die skool en dié by die Kinderhuis te verseker.

Baie kinders by die Kinderhuis woon ondersteuningsklasse by hul skole by. Die kinders word ook deur altesaam 36 vrywilligers met ekstra aandklasse gehelp en die Kinderhuis hoop om hierdie program te kan uitbrei. Kinders word ook aangemoedig om aan buitemuurse aktiwiteite by hul skole deel te neem.

In 2010 het ons ‘n vroeëkindontwikkelingseenheid op die terrein begin. Hierdie eenheid is genoodsaak deur die feit dat kinders wat by die Kinderhuis geplaas word, gewoonlik uit omgewings kom waar hulle aan verskeie risiko’s blootgestel is. Aangesien die meeste van ons kinders nie ‘n gestruktureerde omgewing tuis gehad het nie en nie van jongs af gestimuleer is nie, is hulle nie op dieselfde ontwikkelingsvlak as hul portuurgroep nie. Om aan te pas by ‘n formele skoolprogram en maatskaplike uitdagings te hanteer, is vir ons kinders problematies.

In ons vroeëkindontwikkelingseenheid volg ons ‘n gefokusde benadering deur te verseker dat ons kinders drie gebalanseerde maaltye en goeie basiese gesondheidsorg ontvang, en ons skep aangename lewensomstandighede vir hulle. In die program self word hulle aan speelterapie, woedebestuur, vaardigheidsontwikkeling, masseringsterapie, musiekterapie, terapie met behulp van diere asook gereelde sessies in die speelgoedbiblioteek blootgestel. Dit help die kind ‘n meer formele ontwikkelingsprogram by ‘n skool of sorgfasiliteit beter hanteer.

Oorbruggings- Program

Ongelukkig is daar sommige van ons kinders wat wanneer hulle 18 jaar oud is, en die Kinderhuis moet verlaat, nie ‘n veilige tuiste het waarna hulle kan terugkeer nie. Ons bied ondersteunende akkommodasie aan ons skoolverlaters wat geen heenkome het nie. Ons L.I.L.I Huis (Leaping into Life Independently) bied huisvesting, struktuur en programme wat daarop gemik is om die jongmense te help om n suksesvolle oorgang te maak van n lewe in die Kinderhuis na herintegrasie in die gemeenskap.

Die program het reeds 7 kinders gehelp om verder te studeer en werk te kry. n Verdere 3 jongmense jong mense kry tans weeklikse mentorskap ondersteuning om hulle voor te berei om die sprong te maak.

Ons help ook finansieel ons jong volwassenes wat verder wil studeer by Tersiêre Instellings.